دکتر احسان شیرنگی

مدیریت منابع آب

دکترای مهندسی منابع آب، استاد یار دانشگاه آزاد

مهندس حسن ادیبیان

طراحی تصفیه خانه آب وفاضلاب

کارشناس ارشد عمران محیط زیست

مهندس محمود طباطبایی

سیستم فرایند تصفیه خانه بخصوص تصفیه خانه های صنعتی و بیمارستانی

کارشناس ارشد بهداشت محیط. تخصص ایشان طراحی

مهندس حسن خیرالدین

کارشناس مهندسی عمران-عمران. کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری زهکشی