مدیر عامل

آقای مهندس حمیدرضا محمدزاده

مدیر فنی و مهندسی                                                                                                                                   

آقای مهندس صابر اکبری     

مدیر مالی  و اداری

       آقای مرندی    

مدیر بخش معماری 

خانم مهندس طابنده

دفتر فنی 

خانم مهندس فرجی