::  زمینه های فعالیت شرکت و خدمات قابل ارائه

  طراحی و اجرای سازه های نوین (LSF-CFS-ICF)

  طراحی و اجرای نما های خشک

 آماده سازی و محوطه سازی سایت های صنعتی و شهرک سازی

 طراحی و اجرای سازه های صنعتی (فونداسیون تجهیزات خاص، سازه های خاص صنعتی و انواع سوله ها)

 طراحی واجرای ساختمان های اداری و تجاری (کلید در دست)

 طراحی واجرای ساختمان های مسکونی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی (EPC)

 طراحی واجرای بهسازی زمین و پایدارسازی گود

 طراحی واجرای ساختمان های بلند مرتبه و خاص

 طراحی واجرای پروژه های تصفیه خانه های شهری و صنعتی

  فروش تجهیزات و سازه های نوین (LSF-CFS-ICF)